fbpx

MOJA BAZA – BIZNIS PORTAL NOVE GENERACIJE

DOBRO DOŠLI U SVET

POSLOVNOG USPEHA!

Internacionalna konferencija “Prodaja i prodajni kontroling” je  održana po četvrti put.

Ove godine dogadjaj se održan u saradnji sa Privrednom komorom grada Beograda 28 .juna 2024 godine u hybridnom modu.

Tema konferencije je bila: “Kako ESG koncept utiče na prodajne rezultate?”  

Organizatori, predstavnici kompanije Casa Forte, Veljko Davidović i Biljana Lazarević su u uvodnom obraćanju istakli:

Tema ESG je sveprisutna i diskutovana u kroz različite aspekte, ali se po prvi put u javnoj diskusiji razmatra uticaj ovog koncepta na rezultate prodaje.

Novi standardi koje domaći i multinacionalni korporativni kupci zahtevaju od domaćih dobavljača iz segmenta malih i srednjih preduzeća utiču na rezultate prodaje tako što u prvom momentu usporavaju realizaciju. Uskladjivanje poslovanja i izveštavanja sa ESG standardima traži vreme i traži investicije- investicije u drugačiju opremu ili prilagodjavanje postojeće, ulaganje u ljude, ali ujedno i preduzeća koja se opredele za ovaj korak čini konkurentnijim u dugom roku.

Svima je poznata činjenica da saradnja sa korporacijama nosi stalnu borbu oko cene, rabata, penala i teške pregovore, a sve u cilju postizanja minimalnog profita i održivog posla.

Postavlja se pitanje tretmana ulaganja za uskladjivanje sa zahtevanim standardima, da li je reč o investiciji ili operativnom trošku i koji je krajnji uticaj na profit i raspolžive tokove gotovine.

ESG veliki je izazov za MSP jer direktno utiče na realizaciju prodaje I poslovni rezultat, iako ESG izveštavanje nije zakonska obaveza ovog segmenta naše privrede.

Subvencionisana podrška je ključna za implementaciju poslovne prakse uskladjene sa ESG i održivog poslovanja. U suprotnom, MSP ekosistem se može suočiti sa padom u Prihodu od prodaje, profit I margini, bez obzira na brigu o ekološkom uticaju, socijalnim efektima i ekonomiji (ESG)


Vidosava Džagić, pomoćnik direktora, PKS – Regionalna komora grada Beograda prezentovala je rezultate Ispitivanja uticaja kriza na ostvarenje ciljeva održivosti (ESG) i razvoj strategija koje povećavaju otpornost preduzeća,

U ispitavanju su učestvovala mikro malo i srednje preduzeće prosečne starosti 24 godine, 76% ima prihode manje od 10 miliona evra, dominantno se bave industrijskom proizvodnjom,  2/3 izvoze,  

Zaključci istraživanja su:

  • Umesto ESG – GES
  • 61% ima ESG strategije i ciljeve za narednih 12 dok 57% je definisalo i konkretne aktivnosti
  • U domenu održivosti, 78% ne priprema izveštaj
  • Izazovi: resurski ( ljudi – znanje), brzina promena, kapital, tehnologije
  • Primena modela cirkularne ekonomije: za 46% novo
  • Investicije u ESG pojačava pritisak na finansiranje i likvidnost preduzeća
  • Primena veštačke inteligencije na samog začetku (15%)


Panelisti su bili istaknuti predstavnici privrede i akademske zajednice iz zemlje i regiona, održano je 3 panela:

E-nviroment
S-ocial
G-overment

E-panel

“U okviru panela E-nvironment istaknuta je neophodonost proaktivnih aktivnosti obrazovnih institucija za dobrobit zaštite životne sredine u budućnosti. Visokoškolske institucije imaju važnu ulogu u ESG oblasti: edukacija, istraživanje i saradnja sa kompanijama. Edukacija i podrška od strane visokoškolskih institucija kompanijama u Srbiji bitan su faktor za prevazilaženje ekoloških izazova i prepreka u implementaciji ESG okvira. Nakon E-nvironment panela postaje jasno da je važno razvijati “green skills” kod mladih kako bi se prilagodili budućim zahtevima tržišta rada u oblasti održivosti i ekološke odgovornosti” profesor doktor Kosana Vićentijević, Akademija strukovnih studija zapdne Srbije iz Valjeva.

Ekološki kriminal stvara sve veću zabrinutost i nanosi značajnu štetu životnoj sredini, zdravlju građana i privredi u EU i širom sveta. Prema Interpol-u i UNEP-u, ekološki kriminal je: četvrta najveća kriminalna aktivnost u svetu posle trgovine drogom, trgovine ljudima i falsifikovanja, 5-7% godišnje raste stopa ekološkog kriminala, 80-230 milijardi (EUR) je godišnji gubitak zbog ekološkog kriminala (European Commismion).

U glavi 24 Krivičnog zakonika Republike Srbije navedeno je 18 krivičnih dela protiv životne sredine.

Upravnik Centra za zelenu ekonomiju prof. dr Dejan Jovanović je istakao da je za brigu preduzeća o životnoj sredini i ostvarenje dobrih ekoloških performansi veoma važno da postoji podrška menadžmenta, odnosno da je kompanenta G – korporativno upravljanje, a posebno upravljanje prodajom ključno za postizanje kompanente E i S i da je sve veći broj zagovornika koji ističu da kompnenta koja se odnosi na korporativno upravljanje treba da bude ispred ekološke i socijalne kompnente. Takođe, on je istakao da iako se o ESG konceptu intezivnije govori u proteklih par godina, da se radi o konceptu koji uspešne kompanije primenjuju dugi niz godina.

S-panel

Panel S je moderirala Violeta Ilinčić i ona navodi: “S-ocial polazi od osnovnih ljudskih vrednosti (humanost, jednakost, poštovanje, pravednost, iskrenost,…) i direktno vodi ka ishodima kao što su: poverenje, lojanost, reputacija. Mehanizmi za postizanje ovih ishoda su:  osnaživanje zaposlenih (edukacija i razvoj), društvena odgovornostetičnost u poslovanju i briga o dobrobiti zaposlenih, a način za ostvarivanje su transparentost, doslednost, otvorenost i integritet. S-ocial prevazilazi generacijske razlike (svaki čovek očekuje i zaslužuje fer tretman i poštovanje) i podelu na unutar i izvan kompanije – principi su isti, bilo da su aktivnosti usmereni ka zaposlenima ili društvenoj zajednici.

Ishodi do kojih dovodi socijalna održivost jednaki su poslovnim ciljevima i predstavljaju željene ishode prodajnih aktivnosti. Zbog toga je socijalna održivost integralni deo poslovne strategije i poslovnih planova.”

G-panel

Posebnu pažnju auditorijuma u ovom panelu je podstakla tematika etičkih pitanja i na strani zaposlenih i na strani menadžmenta. U Republici Srbiji je posebno izazovna tematika kažnjavanja kompanija i odgovornih lica ukoliko ne primenjuju propisana pravila. Važno je primenjivati u praksi ono što regulator nalaže odnosno  šta su dobre poslovne prakse.

Dimitraki Zipovski, CFO Carnex-a, MK group, je prikazao kako Carnex praktično izradjuje izveštaje na osnovu kojih donose odluke. Poseban fokus je bio na kvalitetu/pouzdanosti podataka prilikom kreiranja izveštaja. Dalje, se osvrnuo na globalne standarde održivosti, gde istovremeno treba da iskažu u izveštajima kako proizvod utiče na zdravlje kupaca i okolinu. I na kraju, je rekao da etika mora da postoji i na strani zaposlenih kako bi se ostvarili ciljevi korporacije. On posebno ističe da je jedan od budućih zadataka prodajnog kontrolinga upravo analiza i priprema podataka konektovanih sa implementacijom ESG standarda održivog poslovanja i naglašava ulogu kontrolinga kao servisa prodaji i biznisu.

Podeli na mrežama: