fbpx

MOJA BAZA – BIZNIS PORTAL NOVE GENERACIJE

DOBRO DOŠLI U SVET

POSLOVNOG USPEHA!

Pitanje koje se nameće u javnosti poslednjih decenija jeste da li su efektivniji ženski ili muški lideri?
Stereotipi vezani za žene, koji su još uvek prisutni u društvu, ne dozvoljavaju veći procenat prisustva žena u svetu politike i biznisa. Postoji više razloga zbog kojih je takva pozicija žena u društvu.
Na položaj žena u društvu bitno utiču kulturološki faktori.Naime, u manje razvijenim državama, religiski uticaji, patrijarhalni odnosi, kao i plemenski običaji su toliko jaki, da je borba za ženska prava pravi pionirski poduhvat.Najbolji položaj žena u društvu jeste u skandinavskim zemljama, gde se čak 53% žena nalazi na liderskim pozicijama. Po položaju žena u društvu i njihovoj zastupljenosti na liderskim pozicijama, Srbija se nalazi na 42 mestu, odnosno ženeu Srbiji zauzimaju oko 29% liderskih pozicija.
Mnoga sprovedena istraživanja ukazuju da nema razlike u efektivnosti ukoliko se posmatraju polovi, već da je efektivnost vezana za lične karakteristike i stilove koje primenjuju kako ženski, tako i muški lideri. Razlika u efektivnosti može se odnositi samo na vrstu poslova koja više odgovara muškarcima, odnosno ženama prema nekim generalnim karakteristikama. Pa tako, žene su društvenije, komunikativnije,empatičnije, intuitivnije, imaju izraženiju sposobnost socijalne percepcije nego muškarci.Orijentisane su na ljude i njihove potrebe, na harmonizaciju odnosa, na podsticanje drugih da iznose svoje ideje. Iz tog razloga su bolje upoznate sa kvalitetima zaposlenih u odnosu na muške lidere koji su orijentisani na zadatke, ciljeve, profit. Imaju razvijeniju emotivnu i socijalnu inteligenciju.

Iz ovih navedenih karakteristika, može se zaključiti da su žene mnogo efektivnije u poslovima u kojima je akcenat na međuljudskim odnosima kao npr. obrazovanje, zdravstvo, socijalni rad, državna administarcija, ljudski resursi, finansije i bankarstvo, itd. Imaju odlične verbalne sposobnosti uključujući i pregovaračke veštine. Više su oslonjene na ličnu moć koja je zasnovana na znanju, ličnim vrednostima, veštinama.Adaptibilnije su na promene nego muškarci. Osim toga, žene u većoj meri koriste demokratski stil, participativni stil, stilove podrške, kao i transformacioni stil u odnosu na muškarce, koji su više orijentisani ka autokratskom stilu, stilu postignuća i transakcionom stilu. 

Inače, žene su realnije, opreznije i mnogo ređe ulaze u rizične poslove, pa su njihovi projekti uspešniji od projekata njihovih muških kolega. Dobro su organizovane i uživaju u novim poslovnim izazovima. Rizik prihvataju samo ukoliko je opravdan.

(Izvod iz knjige „Savremeno liderstvo“ autor Tatjana Janovac, izdavač Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finasije, Beograd, 2020.)

Autor: Prof. dr Tatjana Janovac

Vanredni profesor

MEF FAKULTET BEOGRAD

Email: tatjana.janovac@mef.edu.rs

Podeli na mrežama: